Stanowisko: Recommendation on measures to safeguard freedom of expression and undistorted competition in EU Trade Mark Law

Stanowisko: Recommendation on Measures to Safeguard Fundamental Rights and the Open Internet in the Framework of the EU Copyright Reform

lukasz_zelechowski 

 

 

 

Dr Łukasz Żelechowski 

 

 

 

 

 

  

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (stopień doktora uzyskał w 2009 r. na podstawie rozprawy pt. „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej”), rzecznik patentowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Zajmuje się prawem własności intelektualnej i prawem cywilnym. Autor publikacji z tego zakresu, dotyczących zwłaszcza prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz międzynarodowego i unijnego prawa własności przemysłowej (m.in. „Ustalenie szkody majątkowej wyrządzonej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w prawie niemieckim i polskim”, Warszawa 2004; „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej”, Warszawa 2011). Współautor komentarza do kodeksu cywilnego pod red. K. Osajdy (wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013). Współautor podręcznika do prawa własności przemysłowej (P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2014).

Stypendysta Instytutu Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium (2007), Visiting professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie (2012, wykłady z międzynarodowego prawa własności przemysłowej). Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską pt. „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej” w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP (2009).

e-mail: l.zelechowski@wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl