Wystąpienia na konferencjach

 • 13th Annual Conference on Innovation and Communication Law (CICL) “Marketplace for innovation, ideas, and technologies – roles and responsibilities” Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration, Poznań, 11-12 maja 2023 r., tytuł referatu: Autonomous cars: a showcase for innovation-driven changes of civil liability rules in the EU
 • Trademark Law Institute Conference “Referential, Descriptive and Other Fair Use of Trademarks” 1-2 grudnia 2022 r., Amsterdam Law School, Institute for Information Law (IViR), tytuł referatu: Circularity of Honest Practices Analysis in CJEU Case Law (prezentacja dostępna na stronie: https://tli.eu/past-symposia/ )
 • I Ogólnopolska Konferencja Prawa Autorskiego im. Profesor Elżbiety Traple, Uniwersytet Jagielloński, 29 września 2022 r., debata: W poszukiwaniu sprawiedliwej i słusznej kompensacji z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Czy opłata licencyjna jest adekwatnym rozwiązaniem? (udział w panelu)
 • Konferencja “Modern challenges of IP law. Conference in memory of Prof. William Cornish”, University of Warsaw, 2-3 września 2022 r., tytuł referatu: Bad faith, morality, and public policy: how general concepts shape trade mark protection (co-speaker – Jennifer Davis, University of Cambridge)  
 • Online seminar “Recent developments on European Intellectual Property Law”, Ryga, 8 listopada 2021 r., tytuł referatu: Recent developments on EU trade mark law, EU Design law and geographical indications 
 • VII Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa, 12 października 2021 r., tytuł referatu: Postępowanie o uznanie orzeczenia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT – wybrane zagadnienia prawne
 • 40. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna, 22 września 2021 r., tytuł referatu: Roszczenia o naprawienie szkody i o wydanie korzyści z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej
 • Referat w ramach otwartych zebrań naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków (wystąpienie w trybie zdalnym), 4 grudnia 2020 r., tytuł referatu: Sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego
 • Regional e-Seminar for Judges and IP Enforcement Professionals Programme, Ryga, 10 września 2020 r., tytuł referatu: Protection of unregistered distinctive signs within unfair competition lawhttps://www.youtube.com/watch?v=UwTsO9Li6s0 from 1:08.00 to 1:59.00)
 • Konferencja “Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej”, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie RP, 28-29 listopada 2019 r.; tytuł referatu: Ocena przydatności z punktu widzenia przedsiębiorców ochrony na podstawie rejestracji znaku towarowego i na podstawie używania
 • XXXVIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 17 września 2019 r., tytuł referatu: Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji – zagadnienia wybrane
 • Seminarium „Divergent standards of IP protection in the post-TRIPS era”, Warszawa, 16 maja 2019 r., Instytut Nauk Prawnych PAN, tytuł referatu: Legal framework of combatting unfair competition in an international and comparative perspective: room for standardisation among diversity?
 • Konferencja „Znaki towarowe i ich ochrona”, Lublin, 8-9 czerwca 2018 r.; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, tytuł referatu: Zastaw i użytkowanie na prawie ochronnym na znak towarowy
 • Referat w ramach otwartych zebrań naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, 20 kwietnia 2018 r., tytuł referatu: Zasada numerus clausus praw na dobrach niematerialnych – dylematy dotyczące pojmowania i obowiązywania.
 • 8th Trademark Law Institute Symposium – Trade marks, honest trade, dilution; Nijmegen, 13-14 kwietnia 2018 r., Radboud University of Nijmegen; tytuł referatu: Evidence of ‘a risk of’ a change in economic behaviour (prezentacja dostępna na stronie: https://tli.eu/past-symposia/ ).
 • Konferencja „Od pomysłu do komercjalizacji”, Warszawa, 10-11 października 2016 r., organizator: Urząd Patentowy RP; tytuł referatu: Co może być znakiem towarowym?
 • 2nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law, Warszawa, 4 października 2016 r., organizator: Wydział Prawa i Administracji UW; tytuł referatu: Improving intellectual property protection with a view to promoting innovation – recent developments in Polish law and EU law.
 • 35th Annual ATRIP Congress – Intellectual Property as Functional Pluralism: The Parameters, Challenges and Opportunities of Variation, Kraków, 26-29 czerwca 2016 r., Uniwersytet Jagielloński; tytuł referatu: Fairness of Competition as a Source of Limitations to Exclusive Trademark Rights: Dilemmas Surrounding Legal Mechanisms of Striking a Proper Balance.
 • 6th Trademark Law Institute Symposium, Lejda, 30-31 października 2015 r., Universiteit Leiden, tytuł referatu:  Registered trademarks and registered/unregistered designs: In search of an alternative protection of trademark forms in design law (prezentacja dostępna na stronie: https://tli.eu/past-symposia/).
 • Konferencja „Sukces marki. Marki sukcesu. Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy”, Warszawa 24 kwietnia 2015 r., organizator: Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Gospodarki, tytuł referatu: Oznaczenie odróżniające towary? Narzędzie reklamy? Symbol jakości towaru? O funkcjach znaku towarowego i ich ochronie prawnej.
 • Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa, 13-15 kwietnia 2015 r., Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (CARS), tytuł referatu: Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół cywilnoprawnego reżimu ochrony.
 • XXXIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna, 17 września 2014 r., tytuł referatu: Ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Sympozjum Current issues in IP Law from the EU and US perspective, 9 września 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; tytuł referatu: Scope of exclusive trade mark rights in the EU: current dilemmas and perspectives.
 • II Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej – Przemysł gier komputerowych, Warszawa, 10 czerwca 2014 r., Fundacja Instytut Allerhanda, tytuł referatu: Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich związanych z grami komputerowymi na terenie Unii Europejskiej.
 • Sympozjum Towards a New Limitation Infrastructure in EU Trademark Law, Vrije Universiteit, Amsterdam, 21-22 sierpnia w 2014 r., tytuł referatu: Freedom of Competition as a Basis for a New Limitation Infrastructure Introduction.
 • XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna, 16-20 września 2013 r., tytuł referatu: Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE – wątpliwości i perspektywy.
 • Trademark Scholarship Symposium, Dallas, 6 maja 2013 r., konferencja naukowa towarzysząca dorocznemu zjazdowi stowarzyszenia International Trademark Association); tytuł referatu: The Unitary Character of a Community Trade Mark and its impact on the Protection of CTMs.
 • Referat w ramach otwartych zebrań naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, 26 kwietnia 2013 r., tytuł referatu: Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego – aktualne dylematy.
 • XXXI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna, 17-21 września 2012 r., tytuł referatu: Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego – aktualne dylematy.
 • XIII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Interes prywatny a interes publiczny w prawie, Warszawa, 24 lutego 2012 r., Uniwersytet Warszawski, tytuł referatu: Kolizja interesu prywatnego i publicznego w prawie własności przemysłowej.
 • Konferencja „Prawa własności intelektualnej jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej”, Warszawa, 20 maja 2011 r., Uniwersytet Warszawski, tytuł referatu: Terytorialny zasięg orzekanego przez sąd zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego.