Publikacje

Monografie

 • Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2011, s. 489
 • Ustalenie szkody majątkowej wyrządzonej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w prawie niemieckim i polskim, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 119

Komentarze

 • Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, Przepisy wprowadzające. KC, Prawo o notariacie, red. K. Osajda, Warszawa 2017, autorstwo komentarzy do art. 43[1]-43[10], 44-55 KC
 • Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2-22, 65-111[1]). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Warszawa 2017, red. K. Osajda, autorstwo komentarzy do art. 306-335 KC
 • Kodeks cywilny. Komentarz,  t. IIIb, Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty,  Warszawa 2017, red. K. Osajda, autorstwo komentarzy do art. 627-636, 638-646 KC.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • European Case Law on Infringements of Intellectual Property Rights, red. M. Vivant, wydawca: Bruylant, wyd. 1 [2016]: The question of interpretation – Chapter 3 in Part 2 On the boundary of substantive law (with Michel Vivant); Damages for infringement of intellectual property rights: current developments in EU case law - Chapter 13 in Part 4 Damages; Management of the proceedings and Territorial scope of relief  - Chapters 15 and 16 in Part 5 Specific issues related to the enforcement of Union-wide IPRs (with Roland Knaak)               

Podręczniki

 • Prawo własności przemysłowej (wspólnie z P. Kostańskim), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

10394

Stanowiska

 • The Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition: guiding principles for the further development of EU trade mark law” (z M. Senftlebenem et al.), „European Intellectual Property Review” 6/2015, s. 337-343.

Artykuły, glosy, recenzje

 • Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – perspektywa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 767-789
 • Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony [w:] Prawo konkurencji. 25 lat. Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa 2015, red. T. Skoczny, s. 649-668
 • Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich związanych z grami komputerowymi na terenie Unii Europejskiej – zagadnienia jurysdykcji krajowej [w:] Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne, red. E. Traple, Warszawa 2015, s. 169-186
 • Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, „Przegląd Prawa Handlowego” 5/2015, s. 4-13 (cz. I), 6/2015, s. 20-28 (cz. II)
 • Ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji (w:) Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 36, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie 15-19 września 2014, Kielce 2014, s. 265-279
 • „Uzasadniony powód” używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.02.2014 r. w sprawie C-65/12 Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries przeciwko Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV, „Glosa” 3/2014, s. 75-88
 • Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE – wątpliwości i perspektywy  (w:) Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 37, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO, Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie 16-20 września 2013, red. A. Adamczak, Kielce 2013, s. 231-243
 • W kwestii zbywalności oznaczenia przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” – Wydanie specjalne. 95 lat Urzędu Patentowego RP, 5/2013, s. 149-154
 • Forma umowy o ustanowienie zastawu zwykłego na rzeczy  - uwagi na tle art. 307 § 3 KC, „Monitor Prawniczy” 22/2013, s. 1188-1193
 • Infringement of a Community Trade Mark: Between EU-wide and non EU-wide scope of prohibitive injunctions, „European Intellectual Property Review” 5/2013, s. 287-296
 • Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego – aktualne dylematy (w:) Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 36, Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii, Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie 17-21 września 2012, Kielce 2012, s. 261-278
 • Kolizja interesu publicznego i prywatnego w prawie własności przemysłowej (w:) Interes publiczny a interes prywatny w prawie. XIII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 24 lutego 2012 r., red. T. Giaro, Warszawa 2013, s. 45-69
 • Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2/2012, s. 19-24 (cz. I); 4/2012, s. 28-34 (cz. II)
 • Recenzja książki Katarzyny Jasińskiej: Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej. Warszawa 2010, Wolters Kluwer Polska, s. 363, „Państwo i Prawo” 10/2011, s. 109-113
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 5/2011, poz. 59, s. 406-409 (dot. ochrony znaków towarowych; krótkiej jednostki słownej jako utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • Glosa do wyroku SN z 14 XI 2008 r.,  V CSK 162/08, „Państwo i Prawo” 4/2011, s. 125-131 (dot. świadomego wprowadzenia do obrotu produktów skopiowanych bezprawnie jako czynu nieuczciwej konkurencji)
 • Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego – glosa do wyroku NSA z 31.08.2010 r. (II GSK 626/09), „Glosa” 1/2011, s. 68-77
 • Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1/2010 (z. 107), s. 98-126
 • Securitisation of patents and trade marks: the Polish perspective in comparative perspective, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 8/2009, s. 549-557
 • Zastaw rejestrowy na prawach własności przemysłowej (w:) Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej. Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych Cedzyna 16-20 września 2008 r., seria „Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo badawczej” 2008, z. 32, s. 57-68
 • W kwestii zgody współuprawnionych na przeniesienie udziału we wspólności wynalazczej – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Studia Iuridica” 2008, t. 49, s. 275-292
 • Zgłoszenie znaku towarowego jako źródło własności w rozumieniu artykułu 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – glosa do wyroku Wielkiej Izby ETPCz z dnia 11.01.2007 r. w sprawie Anheuser-Busch Inc. przeciwko Portugalii, „Europejski Przegląd Sądowy” 4/2008, s. 47-54
 • Technology transfer and intellectual property, rozdział w książce: M. Davies, A. Siemiątkowski, Joint Ventures in Poland. A Legal Guide, red. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 129-146
 • Zastaw zwykły i rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy. Zagadnienia wybrane, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1/2008, s. 139-195
 • Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach na tle stosunku ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów do kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 12/2007, s. 51-58
 • Kolizja czynu nieuczciwej konkurencji i praw podmiotowych własności przemysłowej – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Glosa” 2/2007, s. 88-104
 • Degeneracja znaku towarowego – Glosa do wyroku ETS z 29.04.2004 r. w sprawie C-371/02 Björnekulla, „Glosa” 4/2005, s. 85-97
 • Zdolność odróżniająca znaku towarowego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2000-2004, „Glosa” 3/2005, s. 74-97
 • „Cesja wolna” prawa ochronnego na znak towarowy, „Przegląd Prawa Handlowego” 4/2005, s. 49-57
 • Odszkodowanie za czyn nieuczciwej konkurencji – Glosa do wyroku SN z 11.10.2001 r. (II CKN 578/99), „Przegląd Prawa Handlowego”, 6/2003, s. 52-54