Classes at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

Academic year 2018/2019 (all classes in Polish)

 

Prawo cywilne (2nd year): część ogólna, prawo rzeczowe, dobra niematerialne  - ćwiczenia/ Civil law: general part, property law, intangible objects – tutorials, winter and summer term

Prawa własności intelektualnej a prawa człowieka – wykład specjalizacyjny, semestr zimowy  / Intellectual property rights and human rights – specialised lecture, winter term

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie sądów – zagadnienia materialnoprawne  - wykład specjalizacyjny (współprowadzący), semestr zimowy / General part of civil law in case law – substantive law issues – specialised lecture (co-lecturer), winter term

Zatrudnienie w prawie prywatnym – konwersatorium (współprowadzący), semestr zimowy / Employment in private law – specialised tutorial (co-lecturer), winter term

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją – wykład, semestr zimowy / Combating unfair competition – lecture, Postgraduate Studies in Intellectual Property Law, winter term

Własność przemysłowa w działalności przedsiębiorcy – wykład, semestr letni / Industrial Property in business activity – lecture, Postgraduate Studies in Company Law, summer term