Publications

Publications in English

 • Non-original car spare parts and trade mark infringement: is there no room for referential use? The AG Opinion in C-334/22 Audi, Journal of Intellectual Property Law & Practice [2023]  Issue 12, 843–847  DOI: doi.org/10.1093/jiplp/jpad094
 • Bad Faith, Public Policy and Morality: How Open Concepts Shape Trade Mark Protection (with Jennifer Davis), IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law [2023] Issue 6 (vol. 54),  859–890 (Open Access) doi.org/10.1007/s40319-023-01350-7
 • Civil Liability for Damages Caused by Autonomous Car Vehicles: the Polish Perspective, In: Rapports Polonais. XXIe Congrès International de Droit Comparé. XXIst International Congress of Comparative Law. Asunción 23-28 X 2022, D. Skupień, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (eds.), Łódź 2022, 57-85
 • How unitary is the EU Trade Mark? Territorial aspects of acquired distinctiveness, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law [2020] vol. 51, no 4, 468-498, (Open Access) DOI: doi.org/10.1007/s40319-020-00928-9
 • Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement disputes: legal mechanisms for striking a balance, ERA Forum [2018], vol. 19, no 1, (Open Access) DOI: doi.org/10.1007/s12027-018-0498-3
 • European Case Law on Infringements of Intellectual Property Rights, (ed) M. Vivant, publisher: Bruylant, 1st edn [2016]: The question of interpretation – Chapter 3 in Part 2 On the boundary of substantive law (with Michel Vivant); Damages for infringement of intellectual property rights: current developments in EU case law - Chapter 13 in Part 4 Damages; Management of the proceedings and Territorial scope of relief  - Chapters 15 and 16 in Part 5 Specific issues related to the enforcement of Union-wide IPRs (with Roland Knaak)
 • Opinion The Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition: guiding principles for the further development of EU trade mark law” (with M. Senftleben et al.), European Intellectual Property Review [2015], 337-343.
 • Infringement of a Community Trade Mark: Between EU-wide and non EU-wide scope of prohibitive injunctions, European Intellectual Property Review [2013], 287-296
 • Securitisation of patents and trade marks: the Polish perspective in comparative perspective, Journal of Intellectual Property Law & Practice [2009] vol. 4, no 8, 549-557, DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpp092
 • Technology transfer and intellectual property, chapter in: M. Davies, A. Siemiątkowski, Joint Ventures in Poland. A Legal Guide, C.H. Beck, Warszawa 2008, 129-146

Books

 • Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne [Protection of distinctive signs in unfair competition law. Structural issues], C.H. Beck, Warszawa 2019

18260-ochrona-oznaczen-odrozniajacych-w-prawie-zwalczania-nieuczciwej-konkurencji-zagadnienia-konstrukcyjne-lukasz-zelechowski

 • Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej [Ordinary and registered pledge over industrial property rights], Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2011
 • Ustalenie szkody majątkowej wyrządzonej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w prawie niemieckim i polskim [Assessment of damages caused by a trademark infringement in German and Polish law], Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004

Edited books 

 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, tom VIII A serii “Komentarze Prawa Prywatnego”, C. H. Beck, Warszawa 2021, (Wprowadzenie oraz art. 1–119 ustawy – Prawo własności przemysłowej) [Industrial Property Law. A Commentary, vol. VIII A - series "Komentarze Prawa Prywatnego",  C. H. Beck, Warszawa 2021, (Introduction and Arts. 1–119 of the Industrial Property Law)]; authors: M. Bohaczewski, J. Chlebny, P. Koczorowski, J. Ożegalska-Trybalska, M. Sznajder, A. Sztoldman, P. Uszyńska-Rzewuska, K. Wernicka, Ż. Zemła-Pacud, Ł. Żelechowski
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, tom VIII B serii “Komentarze Prawa Prywatnego”, C. H. Beck, Warszawa 2021, (art. 120–327 ustawy – Prawo własności przemysłowej; art. 87[2], 479[89]–479[129] Kodeksu postępowania cywilnego) [Industrial Property Law. A Commentary, vol. VIII B - series "Komentarze Prawa Prywatnego",  C. H. Beck, Warszawa 2021, (Arts. 120–327 of the Industrial Property Law; Arts. 87[2], 479[89]-479[129] of the Civil Procedure Code)]; p. 1519 + XLIII; authors: A. Antonowicz-Zahorska, M. Bohaczewski, A. Dachowska, N. Daśko, E. Demby-Siwek, A. Gołaszewska, A. Niewęgłowski, M. Sznajder, A. Sztoldman, M. Szymańska-Rybak, S. Wit vel Wilk, Ł. Żelechowski

19986-tom-viii-a-prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz-konrad-osajda-ll-m19990-tom-viii-b-prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz-agnieszka-antonowicz-zahorska

 • Opus auctorem laudat. The Jubilee book in honour of Professor Monika Czajkowska-Dąbrowska [Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej], Warszawa 2019 (co-editors: K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak)

 

Authorship of contributions to commentaries

 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, tom VIII A serii “Komentarze Prawa Prywatnego”, red. Ł. Żelechowski, C. H. Beck, Warszawa 2021, [Industrial Property Law. A Commentary, vol. VIII A - series "Komentarze Prawa Prywatnego",  ed. Ł. Żelechowski, C. H. Beck, Warszawa 2021],  authorship of “Wprowadzenie [Introduction]” and commentaries to the following articles of the Industrial Property Law: 1-9, 30, 56-62, 67, 76-81, 89-93
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, tom VIII B serii “Komentarze Prawa Prywatnego”, red. Ł. Żelechowski, C. H. Beck, Warszawa 2021, [Industrial Property Law. A Commentary, vol. VIII B - series "Komentarze Prawa Prywatnego",  ed. Ł. Żelechowski, C. H. Beck, Warszawa 2021], authorship of commentaries to the following articles of the Industrial Property Law: 120–121, 129[1]–130, 132[1] (Nt  1-139, Nt  286–299), 133, 134[1], 136-137[1] (co-authorship with A. Sztoldman), remarks before  Art. 152 and Arts. 152[1]–152[16]; 153, 156, art. 162–162[1], remarks before Art. 174 and Arts. 174–195,  287–295,  296 (Nt 1–46, 86–148), 297–298, 302, 323–327  
 • Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, Przepisy wprowadzające. KC, Prawo o notariacie, red. K. Osajda, Warszawa 2017, autorstwo komentarzy do art. 43[1]-43[10], 44-55, kodeksu cywilnego / Civil Code. Commentary, volume I, Introductory provisions, General part. Introductory provisions. Law on Notaries Public , edited by K. Osajda, Warszawa 2017; authorship of commentaries to Arts.: 43[1]-43[10], 44-55 of the Civil Code
 • Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2-22, 65-111[1]). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Warszawa 2017, red. K. Osajda, autorstwo komentarzy do art. 306-335 KC / Civil Code. Commentary, volume II, Property and other property rights, Act on Perpetual Books and Hypothec, Act on Registered Pledge and Register of Pledges, edited by K. Osajda, Warszawa 2017; authorship of commentaries to Arts. 306-335 of the Civil Code
 • Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIb, Zobowiązania, Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, red. K. Osajda, Warszawa 2013, autorstwo komentarzy do art. 627-646 kodeksu cywilnego / Civil Code. Commentary, volume IIIb, Obligations. Specific part [of the law of obligations], Law on terms of payment, edited by K. Osajda, Warszawa 2017; authorship of commentaries to Arts.: 627-636, 638-646 of the Civil Code

Textbooks

 • Prawo własności przemysłowej [Industrial property law] (with Piotr Kostański), C. H. Beck, 2nd ed, Warszawa 2020 

PWP_2wyd

Articles, commentaries to case law, book reviews (in Polish)

 • Relationship between the concepts and constructs of codified civil law and intellectual property law as a specialised area: Selected ‘(non)obvious’ issues [Relacja między pojęciami i konstrukcjami kodeksowego prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej jako działu wyspecjalizowanego. Wybrane „(nie)oczywistości”], w: Ad cuius bonum? O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną Księga Jubileuszowa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler, red. Ż Zemła-Pacud, T. Zimny, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2023, s. 221–245
 • Copyright and Trade Mark Law – Two Planets: Are They Very Different? [Prawo autorskie i prawo znaków towarowych – dwie planety: czy bardzo odmienne?], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. Jubileuszowy zeszyt z okazji 75 urodzin Profesora Ryszarda Markiewicza – Special Jubilee Issue in Honour of Professor Ryszard Markiewicz 2/2023 (vol. 160), s. 119-141 
 • Exclusion of Copyright Protection for Patent Specifications and Protective Specifications in the Context of Cumulative Protection of IP Rights [Wyłączenie autorskoprawnej ochrony opisów patentowych i ochronnych na tle zagadnienia kumulacji praw własności intelektualnej] , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej [2022], Issue 4 (vol. 158), 5-36
 • Lump sum damages for the infringement of intellectual property rights and the requirements of a damage and casual link [Odszkodowanie ryczałtowe za naruszenie praw własności intelektulanej a przesłanka szkody i związku przyczynowego], w: In Varietate Concordia. Księga jubiluszowa Profesora Ryszarda Skubisza, red. E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęgłowski,R. Poździk, Warszawa 2022, 283-309
 • Exploitation of air in the wind energy sector and the issue of collecting natural fruits of the land [Eksploatacja mas powietrza w energetyce wiatrowej a zagadnienie pobierania pożytków naturalnych gruntu] In: Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian, W. Borysiak, J. Wierciński, A. Gołaszewska, M. Olechowski (eds.), Warszawa 2022, 259-282
 • Considerations concerning the rights of the orderer to exploit the object created as a result of perfoming a contract for a specific work [W kwestii uprawnień zamawiającego do korzystania z dobra prawnego powstałego w wykonaniu umowy o dzieło] In: Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, K. Bilewska, W.J. Kocot, D. Krekora-Zając (eds.), Warszawa 2021, 647-663
 • Pledge and usufruct over a trademark right [Zastaw i użytkowanie na prawie ochronnym na znak towarowy] In: Znaki towarowe i ich ochrona, R. Skubisz (ed), Warszawa 2019, 365-391
 • The principle of numerus clausus of IP rights – dilemmas concerning its understanding and validity [Zasada numerus clausus praw na dobrach niematerialnych - dylematy dotyczące pojmowania i obowiązywania] In: Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (eds.),Warszawa 2019, 709-752 
 • Acquired distinctiveness of a European Union Trade Mark – territorial aspects [Wtórna zdolność odróżniająca unijnego znaku towarowego - aspekty terytorialne] In: 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, ed. A. Adamczak, Warszawa 2018, 1190-1214
 • Collision between the right to a registered trade mark and the regime of protection of distinctive signs by the Act on combatting unfair competition – perspective in the light of the case law of the Court of Justice [Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - perspektywa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości] In: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, 767-789
 • Protection of distinctive signs in the law of combatting unfair competition: Dilemmas concerning the nature of the civil law regime of protection [Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony] In: Prawo konkurencji. 25 lat. Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, ed. T. Skoczny, 649-668
 • Provisional measures in the case of infringements of copyright connected with computer games on the territory of the European Union – issues of international jurisdiction [Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich związanych z grami komputerowymi na terenie Unii Europejskiej - zagadnienia jurysdykcji krajowej] In: Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne, red. E. Traple, Warszawa 2015, 169-186
 • Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy [ Trademark functions and infringement of a trademark right ] In: Przegląd Prawa Handlowego” 5/2015, 4-13 (Part I), 6/2015, 20-28 (Part II)
 •  Ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji [Protection of unregistered trademarks in unfair competition law] In: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 36, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie 15-19 września 2014, Kielce 2014, 265-279
 • “Uzasadniony powód” używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.02.2014 r. w sprawie C-65/12 Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries przeciwko Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV ["Due cause" of use of a designation colliding with a mark with a reputation - commentary to the judgment of the Court of Justice of 6 February 2014 in Case C-65/12 Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries przeciwko Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV], In: Glosa 3/2014, 75-88
 • Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE – wątpliwości i perspektywy [Interference with trademark functions as a condition of a trademark infringement in the light of the case law of the CJEU – doubts and perspectives] In: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 37, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO, Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie 16-20 września 2013, ed. A. Adamczak, Kielce 2013, 231-243
 • W kwestii zbywalności oznaczenia przedsiębiorstwa [On the question on assignability of a business name] In: Kwartalnik Urzędu Patentowego RP – Wydanie specjalne. 95 lat Urzędu Patentowego RP, 5/2013, 149-154
 • Forma umowy o ustanowienie zastawu zwykłego na rzeczy  - uwagi na tle art. 307 § 3 KC [The form of an agreement on establishing an ordinary pledge over movables – comments relating to 307 § 3 of the Civil Code], In: Monitor Prawniczy 22/2013, 1188-1193
 • Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego – aktualne dylematy [The principle of the unitary character of the Community Trade Mark - current dilemmas], In: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 36, Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii, Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie 17-21 września 2012, Kielce 2012, 261-278.
 • Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego [Territorial scope of a court injunction against an infringement of a right to a Community Trade Mark], In: Europejski Przegląd Sądowy, 2/2012, 19-24 (part I); 4/2012, 28-34 (part. II).
 • Kolizja interesu publicznego i prywatnego w prawie własności przemysłowej [Collision of public and private interest in industrial property law] In:  Interes publiczny a interes prywatny w prawie. XIII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 24 lutego 2012 r., red. T. Giaro, Warszawa 2013, 45-69
 • Recenzja książki Katarzyny Jasińskiej: Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej. Warszawa 2010, Wolters Kluwer Polska, s. 363 [Review of the book by Katarzyna Jasińska, Imitations of packaging of branded goods in the light of intellectual property law, Warszawa 2010], In: Państwo i Prawo 10/2011, 109-113
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09 (dot. ochrony znaków towarowych; krótkiej jednostki słownej jako utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) [Commentary to the judgment of the Supreme Court of June 22, 2010, IV CSK 359/09 (concerns trademark protection and qualification of a short single word as a work within the meaning of Art. 1 of the Copyright and Neighbouring Rights Act)], In: Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2011, 406-409
 • Glosa do wyroku SN z 14 XI 2008 r., V CSK 162/08 (dot. świadomego wprowadzenia do obrotu produktów skopiowanych bezprawnie jako czynu nieuczciwej konkurencji) [Commentary to the judgment of the Supreme Court of September 14, 2008, V CSK 162/08 (concerns an act of unfair competition consisting in a deliberate putting on the market of unlawfully made copies of an external appearance of a product)], In: Państwo i Prawo 4/2011, 125-131
 • Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego – Glosa do wyroku NSA z 31.08.2010 r. (II GSK 626/09) [Assessment of distinctiveness of a trademark – commentary to the judgment of the Supreme Administrative Court of 31.08.2010 (II GSK 626/09)], In: Glosa 1/2011, 68-77
 • Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej, [Assignment of a license in industrial property law], In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1/2010 (vol. 107), 98-126
 • Zastaw rejestrowy na prawach własności przemysłowej [Registered pledge over industrial property rights], In: Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej. Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych Cedzyna 16-20 września 2008 r., Series: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo badawczej [2008] vol. 32, 57-68
 • W kwestii zgody współuprawnionych na przeniesienie udziału we wspólności wynalazczej – uwagi de lege lata i de lege ferenda [On the question of the consent of co-owners of an invention for the assignment of a share in the inventors’ co-ownership – remarks de lege lata and de lege ferenda], In: Studia Iuridica [2008] vol. 49, 275-292
 • Zgłoszenie znaku towarowego jako źródło własności w rozumieniu artykułu 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – glosa do wyroku Wielkiej Izby ETPCz z dnia 11.01.2007 r. w sprawie Anheuser-Busch Inc. przeciwko Portugalii [Trademark application as possessions within the meaning of Article 1 of the Protocol no 1 to the European Convention on Human Rights – commentary to the judgment of the Grand Chamber of the ECHR of 11.01.2007 in Case Anheuser-Busch Inc. v. Portugal], In: Europejski Przegląd Sądowy 4/2008, 47-54
 • Zastaw zwykły i rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy. Zagadnienia wybrane [Ordinary and registered pledge over a right to a trademark. Selected issues], In: Kwartalnik Prawa Prywatnego 1/2008, 139-195
 • Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach na tle stosunku ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów do kodeksu cywilnego [Establishing a registered pledge over rights in the light of the relationship between the Act on Registered Pledge and Register of Pledges and the Civil Code], In: Przegląd Prawa Handlowego 12/2007, 51-58
 • Kolizja czynu nieuczciwej konkurencji i praw podmiotowych własności przemysłowej – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego [Collision between an act of unfair competition and industrial property rights – review of case law of the Supreme Court], In: Glosa 2/2007, 88-104
 • Degeneracja znaku towarowego – Glosa do wyroku ETS z 29.04.2004 r. w sprawie C-371/02 Björnekulla [Loss of distinctiveness of a trademark – Commentary to the judgment of the Court of Justice in Case 371/01 Björnekulla], In: Glosa 4/2005, 85-97
 • Zdolność odróżniająca znaku towarowego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2000-2004 [Distinctiveness of a trademark – review of case law of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court of 2000-2004], In: Glosa 3/2005, 74-97
 • „Cesja wolna” prawa ochronnego na znak towarowy [„Free assignment” of a right to a trademark], In: Przegląd Prawa Handlowego 4/2005, 49-57
 • Odszkodowanie za czyn nieuczciwej konkurencji – Glosa do wyroku SN z 11.10.2001 r. (II CKN 578/99) [Damages for an act of unfair competition – Commentary to the judgment of the Supreme Court of 11.10.2001 (II CKN 578/99)], In: Przegląd Prawa Handlowego 6/2003, 52-54