Presentations

 • Research Agendas in Trade Mark Law Roundtable, University College London, Faculty of Laws, 22 May 2024, title of the presentation “Trade mark limitations and the honest practices proviso”
 • Inaugural lecture, course “Intellectual Property and New Technologies Master’s Degree Programme”, Jagiellonian University in Cracow, 26 February 2024, topic “Abuse of the trade mark system: a real or illusory threat?”
 • The 20th Shanghai International Intellectual Property Forum – SICIP Sub Forum “Diversified dispute resolution mechanisms for intellectual property rights in the digital economy”, Tongji University, Shanghai International College of Intellectual Property (SICIP), 12 December 2023, title of the presentation: Trademark litigation against online marketplace operators concerning counterfeit goods of third-party sellers: the EU perspective
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przyszłość Prawa Własności Intelektualnej” [National Academic Conference "Future of Intellectual Property"], University of Białymstok, 1 December 2023, title of the presentation: Działalność operatora internetowej platformy handlowej a naruszenie prawa do znaku towarowego – w jakim kierunku zmierza orzecznictwo TSUE? [Internet markeplace operator's activity and trade mark infringement - where is the CJEU heading in its case law?]
 • VIII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów [8th National Civil Law Convention], University of Warsaw, 21-22 September 2023, title of the presentation: Relacja roszczenia odszkodowawczego do roszczenia o wydanie korzyści z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej – czy kumulacja jest uzasadniona? [Relationship between the claims for damages and the surrender of profits in intellectual property law—is the cumulation of claims justified?]
 • 11th Trade Mark Law Institute Conference “Exhaustion in Trade Mark Law”, Erasmus University Rotterdam, 15-16 September 2023, the title of the presentation: Legal qualification of debranding
 • 41st ATRIP Congress “The Interface of Intellectual Property Law with other Legal Disciplines What can IP learn from its interactions with different fields of law and vice versa?”, University of Tokyo, 9-12 July 2023, title of the presentation: Damages for IP infringement: What is the interface between the general principles of liability in civil law and liability for damages in IP law from a European perspective?
 • 13th Annual Conference on Innovation and Communication Law (CICL) “Marketplace for innovation, ideas, and technologies – roles and responsibilities” Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration, Poznań, 11-12 May 2023, title: Autonomous cars: a showcase for innovation-driven changes of civil liability rules in the EU
 • Trademark Law Institute Conference “Referential, Descriptive and Other Fair Use of Trademarks” 1-2 December 2022, Amsterdam Law School, Institute for Information Law (IViR), title: Circularity of Honest Practices Analysis in CJEU Case Law (the presentation is available at: https://tli.eu/past-symposia/ )
 • EUIPO Webinar Series, 3 November 2022, EUIPO – European Union Intellectual Property Office, presentation: Prawo do firmy (oznaczenia przedsiębiorcy) jako podstawa sprzeciwu [Right to 'firma' (entrepreneur's designation) as the basis for an opposition] https://www.youtube.com/watch?v=2o9fHq784rQ&t=459s
 • I Ogólnopolska Konferencja Prawa Autorskiego im. Profesor Elżbiety Traple, Jagiellonian University, Cracow, 29 September 2022, debate: W poszukiwaniu sprawiedliwej i słusznej kompensacji z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Czy opłata licencyjna jest adekwatnym rozwiązaniem? (participation in the panel)
 • Conference “Modern challenges of IP law. Conference in memory of Prof. William Cornish”, University of Warsaw, 2-3 September 2022, title: Bad faith, morality, and public policy: how general concepts shape trade mark protection (co-speaker – Jennifer Davis, University of Cambridge)  
 • Online seminar “Recent developments on European Intellectual Property Law”, Riga, 8 November 2021, title: Recent developments on EU trade mark law, EU Design law and geographical indications 
 • VII Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa, 12 October 2021, title: Postępowanie o uznanie orzeczenia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT – wybrane zagadnienia prawne
 • 40. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna, 22 September 2021, title: Roszczenia o naprawienie szkody i o wydanie korzyści z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej
 • Referat w ramach otwartych zebrań naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Jagiellonian University, Cracow (online), 4 December 2020, title: Sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego
 • Regional e-Seminar for Judges and IP Enforcement Professionals Programme, Riga, 10 September 2020, title: Protection of unregistered distinctive signs within unfair competition law ( https://www.youtube.com/watch?v=UwTsO9Li6s0 from 1:08.00 to 1:59.00)
 • Conference “Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej”, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie RP, 28-29 November 2019; title: Ocena przydatności z punktu widzenia przedsiębiorców ochrony na podstawie rejestracji znaku towarowego i na podstawie używania
 • XXXVIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 17 września 2019 r., tytuł referatu: Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji – zagadnienia wybrane
 • Seminarium „Divergent standards of IP protection in the post-TRIPS era”, Warszawa, 16 maja 2019 r., Instytut Nauk Prawnych PAN, tytuł referatu: Legal framework of combatting unfair competition in an international and comparative perspective: room for standardisation among diversity?
 • Konferencja „Znaki towarowe i ich ochrona”, Lublin, 8-9 czerwca 2018 r.; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, tytuł referatu: Zastaw i użytkowanie na prawie ochronnym na znak towarowy
 • Referat w ramach otwartych zebrań naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, 20 kwietnia 2018 r., tytuł referatu: Zasada numerus clausus praw na dobrach niematerialnych – dylematy dotyczące pojmowania i obowiązywania.
 • 8th Trademark Law Institute Symposium – Trade marks, honest trade, dilution; Nijmegen, 13-14 kwietnia 2018 r., Radboud University of Nijmegen; tytuł referatu: Evidence of ‘a risk of’ a change in economic behaviour (the presentation is available at: https://tli.eu/past-symposia/).
 • Konferencja „Od pomysłu do komercjalizacji”, Warszawa, 10-11 października 2016 r., organizator: Urząd Patentowy RP; tytuł referatu: Co może być znakiem towarowym?
 • 2nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law, Warszawa, 4 października 2016 r., organizator: Wydział Prawa i Administracji UW; tytuł referatu: Improving intellectual property protection with a view to promoting innovation – recent developments in Polish law and EU law.
 • 35th Annual ATRIP Congress – Intellectual Property as Functional Pluralism: The Parameters, Challenges and Opportunities of Variation, Kraków, 26-29 czerwca 2016 r., Uniwersytet Jagielloński; tytuł referatu: Fairness of Competition as a Source of Limitations to Exclusive Trademark Rights: Dilemmas Surrounding Legal Mechanisms of Striking a Proper Balance.
 • 6th Trademark Law Institute Symposium, Lejda30-31 października 2015 r., Universiteit Leiden, tytuł referatu:  Registered trademarks and registered/unregistered designs: In search of an alternative protection of trademark forms in design law (prezentacja dostępna na stronie: https://tli.eu/past-symposia/).
 • Konferencja „Sukces marki. Marki sukcesu. Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy”, Warszawa 24 kwietnia 2015 r., organizator: Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Gospodarki, tytuł referatu: Oznaczenie odróżniające towary? Narzędzie reklamy? Symbol jakości towaru? O funkcjach znaku towarowego i ich ochronie prawnej.
 • Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa, 13-15 kwietnia 2015 r., Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (CARS), tytuł referatu: Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół cywilnoprawnego reżimu ochrony.
 • XXXIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna, 17 września 2014 r., tytuł referatu: Ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Sympozjum Current issues in IP Law from the EU and US perspective, 9 września 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; tytuł referatu: Scope of exclusive trade mark rights in the EU: current dilemmas and perspectives.
 • II Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej – Przemysł gier komputerowych, Warszawa, 10 czerwca 2014 r., Fundacja Instytut Allerhanda, tytuł referatu: Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich związanych z grami komputerowymi na terenie Unii Europejskiej.
 • Sympozjum Towards a New Limitation Infrastructure in EU Trademark Law, Vrije Universiteit, Amsterdam, 21-22 sierpnia w 2014 r., tytuł referatu: Freedom of Competition as a Basis for a New Limitation Infrastructure Introduction.
 • XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna, 16-20 września 2013 r., tytuł referatu: Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE – wątpliwości i perspektywy.
 • Trademark Scholarship Symposium, Dallas, 6 maja 2013 r., konferencja naukowa towarzysząca dorocznemu zjazdowi stowarzyszenia International Trademark Association); tytuł referatu: The Unitary Character of a Community Trade Mark and its impact on the Protection of CTMs.
 • Referat w ramach otwartych zebrań naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, 26 kwietnia 2013 r., tytuł referatu: Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego – aktualne dylematy.
 • XXXI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna, 17-21 września 2012 r., tytuł referatu: Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego – aktualne dylematy.
 • XIII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Interes prywatny a interes publiczny w prawie, Warszawa, 24 lutego 2012 r., Uniwersytet Warszawski, tytuł referatu: Kolizja interesu prywatnego i publicznego w prawie własności przemysłowej.
 • Konferencja „Prawa własności intelektualnej jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej”, Warszawa, 20 maja 2011 r., Uniwersytet Warszawski, tytuł referatu: Terytorialny zasięg orzekanego przez sąd zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego.